Biuletyn Informacji Publicznej

 

Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach
Małe Walichnowy 1
83-122 Wielkie Walichnowy 
tel. 58 535 16 92

 

OGŁOSZENIA:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach ogłasza nabór na wolne stanowisko – sekretarz szkoły (w zakresie obowiązków – sekretariat, kadry i  płace). Szczegóły w załączniku. 

Oferta pracy na stanowisko sekretarz szkoły (dodano dnia 14 maja 2014)

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018

(data publikacji 9.05.2019)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 (korekta z dnia 2019-04-29)
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018
Informacja dodatkowa
Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

 

STATUS PRAWNY

Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. z późniejszymi zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Planu rozwoju Szkoły Podstawowej,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej,
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
  • Regulaminu Rady Szkoły,
  • Regulaminu Rady Rodziców,
  • Regulaminu biblioteki szkolnej,
  • Regulaminu świetlicy szkolnej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Pelplin.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

FINANSE SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach działa jako jednostka budżetowa Gminy Pelplin. Szkoła jest jednostką budżetową, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.

 

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Sekretariat Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach prowadzi m.in.
 • księgę ewidencji dzieci, 
 • księgę uczniów,
 • dziennik korespondencji,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • ewidencje i rejestry określone w kodeksie pracy.

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Szkołę Podstawową w Małych Walichnowach określają w szczególności następujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198; w skrócie u.d.i.p.)
oraz ustawy szczególne, w tym m. in.: 
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926).

ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH

Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.